Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
چم چن چه چو چي چڼ چی چې
چې چېب چېت چېر چېش چېغ چېل چېن چېو چېچ چېړ
[čebár] (adj.n.m.) artisan (m.) ; astucieux.
3. چېته
[čéta] (conj.) pourquoi ?
4. چېرته
[čertá] (adv.) où.
5. چېرته نه
[čertanā] (adv.) d'où.
6. چېرۍ
[čerǝ́y] (n.f.) scie (f.).
7. چېرې
[čeré] (adv.) où cf. چېرته.
8. چېشن
[češán] (adj.m.) poilu; velu; hirsute.
9. چېشنکی
[češankáy] (n.m.) bouc (m.).
10. چېشنېدل
[češənedə́l] (v.i.comp.) devenir poilu / hirsute.
11. چېغنی کول
[čeǧanáykawǝ́l] (v.t.comp.) carder.
12. چېل
[čel] (n.m.) châle (m.); foulard (m.).
13. چېله
[čelá] (n.f.) cf. څله.
14. چېلی
[čeláy] (n.m.) chevreau (m.).
15. چېلۍ
[čelǝ́y] (n.f.) chèvre (f.).
16. چېن
[č(e,ay)n] (n.m.) chaîne (f.).
17. چېنل
[čenál] (n.f.) 1. chaîne (f.) 2. canal (m.).
18. چېوتل
[čewatǝ́l] (v.t.comр.) cf. کښېوتل.
19. چېوده
[čewdá] (n.f.) cave (f.); caverne (f.).
20. چېوه
[cǝwá] (n.f.) 1. caverne (f.) 2. coin (m.) de charpentier (m.) (en fer (m.)).