Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ډ ډا ډب ډت ډر ډز ډس ډغ ډل ډم ډن ډه ډو ډي ډپ ډچ ډډ ډړ ډک ډګ ډی ډۍ ډې
ډوب ډور ډوز ډوغ ډول ډوم ډون ډوه ډوو ډوپ ډوډ ډوړ ډوک ډوګ ډوی
[ḍūnḍākáy] (n.m.) hanche (f.).
3. ډونډری
[ḍunḍráy] (n.m.) grappe (f.).
4. ډونډوره
[ḍonḍurá] (n.f.) 1. timbale (f.) 2. propagande (f.); réclame (f.).
5. ډونډول
[ḍunḍawᶕl] (v.t.comp.) dévaster; ruiner.
6. ډونکۍ
[ḍunkǝ́y] (n.f.) pelle (f.).
7. ډونګ
[ḍung] (n.m.) pillage (m.).
8. ډونګری
[ḍungráy] (n.m.) 1. grande louche (f.) 2. rame (f.); aviron (m.).
9. ډونګرۍ
[ḍungrǝ́y] (n.f.) 1. rachis (m.) 2. rame (f.) 3. louche (f.).
10. ډونګهار
[ḍūngahãr] (n.m.) ronchonnement (m.).
11. ډونګی
[ḍungáy] (n.m.) pelle (f.) à main (f.) / à poussière (f.). ◊ [dongáy] (adj.m.) 1. discret 2. qui plaisante, qui badine.
12. ډونګېدل
[ḍungeḍᶕl] (v.i.comp.) ronchonner.
13. ډونۍ
[ḍunǝ́y] (n.f.) suie (f.).