Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ژ ژا ژب ژد ژر ژغ ژل ژم ژن ژو ژي ژړ ژژ ژګ ژڼ ژی ژۍ ژې
ژبا ژبد ژبغ ژبن ژبه ژبو ژبپ ژبۍ ژبې
[žbāṛᶕl] (v.t.simple) traduire, interpréter.
3. ژباړن
[žbāṛán] (n.m.) traducteur (m.); interprète (m./f.).
4. ژباړنه
[žbārǝ́na] (n.f.) traduction (f.), interprétation (f.).
5. ژباړه
[žbāṛa] (n.f.) traduction (f.); interprétation (f.).
6. ژباړون
[žbārún] (n.m.) traduction (f.); interprétation (f.).
7. ژباړونکی
[žbāṛúnkay] (n.m.) traducteur (m.); interprète (m./f.).
8. ژبدود
[žǝbdód] (n.m.) grammaire (f.).
9. ژبغړاند
[žǝbǧaṛãnd] (adj.m.) qui commence à parler (enfant (m./f.)).
10. ژبغړاندی
[žabǧaṛãnday] (adj.m.) cf. ژبغړاند.
11. ژبن
[žǝbán] (adj.m.) qui respecte sa parole.
12. ژبنه
[žǝbǝ́na] (n.f.) parole (f.); promesse (f.); engagement (m.).
13. ژبنی
[žǝbanáy] (adj.m.) linguistique.
14. ژبه
[žᶕba] (n.f.) langue (f.); langage (m.). ◊ [žǝ́ba] (n.f.) parole (f.); promesse (f.).
15. ژبه ور
[žәbawár] (adj.m.) 1. éloquent 2. insolent.
16. ژبه ورتيا
[žabawartyã] (n.f.) 1. éloquence (f.) 2. insolence (f.).
17. ژبه وهنه
[žabawahǝ́na] (n.f.) quereller.
18. ژبه کول
[žǝ́bakawǝ́l] (v.t.comр.) promettre; s'engager; donner sa parole.
19. ژبه کۍ
[žábakǝ́y] (n.f.) luette (f.).
20. ژبور
[žəbawár] (adj.m.) éloquent.