Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ژ ژا ژب ژد ژر ژغ ژل ژم ژن ژو ژي ژړ ژژ ژګ ژڼ ژی ژۍ ژې
ژوا ژوب ژور ژون ژوو ژوى ژوي ژوپ
[žwākрóh] (n.m.) biologiste (m./f.).
3. ژواکپوهنه
[žwākрohǝ́na] (n.f.) biologie (f.).
4. ژوبل
[žobᶕl] (adj.m.) 1. blessé; gravement malade 2. abîmé.
5. ژوبل توب
[žobaltób] (n.m.) blessure (f.); maladie (f.).
6. ژوبل شوی
[žobǝlxšǝ́way] (adj.m./f.) blessé; abîmé.
7. ژوبل والی
[žoblwãlay] (n.m.) blessure (f.); maladie (f.).
8. ژوبلتيا
[žobeltyã] (n.f.) blessure (f.); maladie (f.).
9. ژوبلل
[žoblǝ́l] (v.t.simple) blesser; nuire; abîmer.
10. ژوبله
[žóbla] (n.f.) 1. blessure (f.); dégât (m.); dommage (m.) 2. combat (m.).
11. ژوبلور
[žoblawár] (n.m.) combattant (m.).
12. ژوبلوری
[žoblawáray] (n.m.) combattant (m.).
13. ژوبلول
[žoblawᶕl] (v.t.comp.) blesser; nuire; abîmer.
14. ژوبلونه
[žoblawǝ́na] (n.f.) action (f.) de blesser / d'abîmer.
15. ژوبلونګ
[žoblawáng] (n.m.) action (f.) de blesser / d'abîmer.
16. ژوبلېدل
[žobledǝ́l] (v.i. comp.) se blesser.
17. ژوبلېدنه
[žobledǝ́na] (n.f.) fait (m.) d'être blessé / d'être abîmé.
18. ژوبلېدنګ
[žobledáng] (n.m.) fait (m.) d'être blessé / d'être abîmé.
19. ژوبلېده
[žobledǝ́] (n.m.) fait (m.) d'être blessé / abîmé.
20. ژوبڼ
[žobáṇ] (n.m.) zoo (m.); jardin (m.) zoologique.