Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ژ ژا ژب ژد ژر ژغ ژل ژم ژن ژو ژي ژړ ژژ ژګ ژڼ ژی ژۍ ژې
ژې ژېړ
2. ژېړ
[žeṛ] (adj./n.m.) 1. jaune (m.) 2. bronze 3. bile (f.).
3. ژېړ را ښورېدل
[ẑeṛraӽoredǝ́l] (v.t.simple) avoir une indigestion.
4. ژېړ شانته
[žeṛšãnta] (adj.m.) jaunâtre.
5. ژېړ غوندې
[žeṛǧwǝ́nde] (adj.m.) jaunâtre.
6. ژېړ وزمه
[žeṛwázma] (adj.m.) jaunâtre.
7. ژېړ ېدنګ
[žeṛedáng] (n.m.) jaunissement (m.).
8. ژېړول
[žeṛawə́l] (v.t.comp.) 1. jaunir 2. faire honte (f.).
9. ژېړونه
[žeṛawǝ́na] (n.f.) jaunissement (m.).
10. ژېړونګ
[žeṛawáng] (n.m.) jaunissement (m.).
11. ژېړى
[žeṛáy] (n.m.) ictère (m.), jaunisse (f.) cf. زېړى.
12. ژېړی
[ẑeṛáy] (adj.m.) jaune.
13. ژېړېدل
[žeṛedǝ́l] (v.i.comp.) jaunir.
14. ژېړېده
[žeṛedǝ́] (n.m.) jaunissement (m.).