Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ښ ښا ښت ښخ ښر ښل ښم ښن ښه ښو ښي ښپ ښځ ښڅ ښک ښڼ ښی ښې
ښه ښه ښها ښهر ښهل ښهن
[ӽǝ́térӽǝ́] (adv.) tant mieux; meilleur.
3. ښه تعبير
[ӽǝta'bír] (n.m.) euphémisme (m.).
4. ښه توب
[ӽatób] (n.m.) bonté (f.).
5. ښه راغلى
[ӽәrāǧláy] (n.m.) bienvenue (f.).
6. ښه راغلې
[ӽarãǧle] (excl.) soyez le bienvenue !
7. ښه مرغ
[ӽamǝ́rǧ] (n.m.) bonne chance (f.).
8. ښه مرغه
[ӽǝmǝ́rǧa] (adj.m.) chanceux.
9. ښه مرغي
[ӽǝmǝrǧí] (n.f.) bonheur (m.).
10. ښه مرغی
[ӽǝmǝrǧáy] (adj.m.) bienheureux.
11. ښه والى
[ӽәwãlay] (n.m.) 1. bonté (f.) 2. amélioration (f.).
12. ښه ورځ
[ӽawraj] (n.f.) bonheur (m.).
13. ښه وينه
[ӽǝweyǝ́na] (n.m.) éloge (m.); louange (f.); compliments (m.pl.); admiration (f.); acclamation (f.).
14. ښه وږم
[ӽǝwaẓǝ́m] (n.m.) senteur (f.).
15. ښه ځوان
[ӽǝjwãn] (adj./n.m.) 1. bel homme (m.) 2. généreux 3. vaillant.
16. ښه ځواني
[ӽaǰwāní] (n.f.) 1. beauté (f.); charme (m.) 2. générosité (f.) 3. bravoure (f.); vaillance (f.).
17. ښه چاره
[ӽačãra] (n.f.) 1. vie (f.) heureuse 2. bonne œuvre (f.).
18. ښه چاری
[ӽačãray] (adj.m.) bienfaisant.
19. ښه چارې
[ӽáčāre] (excl.) bonjour !; bonne chance !
20. ښه کلو
[ӽakaló] (n.f.) bonheur (m.); prospérité (f.).