Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ښ ښا ښت ښخ ښر ښل ښم ښن ښه ښو ښي ښپ ښځ ښڅ ښک ښڼ ښی ښې
ښي ښيا ښيل ښين ښيو ښيڅ ښيښ ښيګ ښيی
[ӽiáṛxay] (adj.m.) de droite.
3. ښيالمې
[ӽyãlme] (n.f.) salive (f.).
4. ښيل
[ӽayǝ́l] (v.t.simple) cf. ښودل.
5. ښين
[ӽen] (n.m.) nom (m.) de la lettre ښ .
6. ښينه
[ӽína] (n.f.) belle sœur (f.) (sœur (f.) de l'épouse (f.)).
7. ښيونکی
[ӽayǔnkay] (n.m.) cf. ښوونکی.
8. ښيونی
[ӽayúnay] (n.m.) enseignant (m.); guide (m./f.).
9. ښيڅرخ
[ӽaycárx] (loc.imрér.) à droite, droite !
10. ښيښه يي
[ӽiӽaí] (adj.m./f.) vitré; en vitre (f.).
11. ښيښې (د) خونه
[deӽiӽexúna] (n.f.) serre (f.).
12. ښيګېرس (ښیګرځ)
[ӽaygers] (impér./n.m.) à droite, droite !
13. ښيی
[ӽayáy] (n.m.) droitier (m.).