Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ښ ښا ښت ښخ ښر ښل ښم ښن ښه ښو ښي ښپ ښځ ښڅ ښک ښڼ ښی ښې
ښځت ښځم ښځن ښځه ښځو ښځي ښځک ښځی
[beẍǝjtób] (n.m.) célibat (m.).
3. ښځمنه
[ӽǝjmǝ́na] (adj.f.) féminine.
4. ښځمني
[ӽǝjmǝní] (n.f.) féminité (f.).
5. ښځمينه
[ӽajminá] (n.f.) féminité (f.).
6. ښځنوکى
[ӽәjanúkay] (adj.m.) efféminé.
7. ښځنی
[ӽǝjanáy] (adj.m.) féminin.
8. ښځه
[ӽᶕja] (n.f.) femme (f.).
9. ښځه کول
[ӽǝ́jakawǝ́l] (v.t.simple) se marier.
10. ښځوالی
[ӽǝjwãlay] (n.m.) féminité (f.).
11. ښځولی
[ӽaǰawálay] (n.m.) féminité (f.).
12. ښځونکی
[ӽaǰūnákay] (n.m.) cf. ښځنوکی.
13. ښځيتوب
[ӽə́jitob] (n.m.) féminité (f.).
14. ښځينه
[ӽәjiná] (adj.m./f.) féminin.
15. ښځينه نوږی
[ӽjinanúẓay] (n.m.) genre (m.) féminin.
16. ښځينونګ
[ӽǝjinawáng] (n.m.) féminisation (f.).
17. ښځکۍ
[ӽǝjgǝy] (n.f.) petite femme (f.).
18. ښځی
[ӽǝjáy] (n.m.) vulve (f.).
19. ښځیاکه
[ӽjyā́ka] (n.f.) hirondelle (f.).