Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ک کا کب کت کث کج کخ کد کر کز کس کش کع کغ کف کل کم کن که کو کي کټ کپ کځ کڅ کچ کډ کړ کږ کژ کښ کک کڼ کی کې
کا کا کاب کات کاج کاخ کاد کاذ کار کاز کاس کاش کاغ کاف کال کام کان کاه کاو کاي کاټ کاپ کاڅ کاچ کاډ کاړ کاږ کاک کاګ کاڼ کای
[kākawǝ́l] (v.t.simple) démanger.
3. کابل
[kābǝ́l] (n.m.) Kaboul (capitale (f.) et nom (m.) d'une province d'Afghanistan; chef-lieu (m.) de la province qui porte le même nom).
4. کابلی
[kābǝláy] (adj.m.) relatif à Kaboul.
5. کابو
[kābú] (n.m.) force (f.); autorité (f.). ◊ [kabú] (adv.) presque, à рeu рrès.
6. کابو کول
[kābukawǝ́l] (v.t.comp.) maîtriser.
7. کابو(په) کې راوستل
[рǝkābukerawstǝ́l] (v.t.comp.) maitriser.
8. کابوس
[kābús] (n.m.) cauchemar (m.).
9. کابينه
[kābiná] (n.f.) cabinet (m.) (de gouvernement (m.).
10. کات
[kāt] (n.f.) ciseaux (m.pl.).
11. کاتب
[kātéb] (n.m.) scribe (m.); écrivain (m.).
12. کاتبي
[kátebí] (n.f.) fonction (f.) de scribe (m.).
13. کاترۍ
[kātrǝ́y] (n.f.) faucille (f.).
14. کاتل
[kātǝ́l] (v.t.comp.) cisailler; couper.
15. کاتلي
[kātǝ́lay] (n.m.) tortue (f.).
16. کاته
[kātᶕ] (n.m.pl.) regard (m.).
17. کاتود
[kātód] (n.m.) cathode (f.).
18. کاتوليسيزم
[kātolisízǝ́m] (n.m.) catholicisme (m.).
19. کاتوليک
[kātolík] (adj.m.) catholique.
20. کاتی
[kātáy] (n.m.) disette (f.); famine (f.) cf. قحطي.