Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ک کا کب کت کث کج کخ کد کر کز کس کش کع کغ کف کل کم کن که کو کي کټ کپ کځ کڅ کچ کډ کړ کږ کژ کښ کک کڼ کی کې
کت کت کتا کتب کتخ کتر کتغ کتف کتل کتم کتن کته کتو کتي کتپ کتی کتې
[ketābxarcawǝ́na] (n.f.) métier (m.) de libraire (m./f.).
3. کتاب خرڅوونکی
[kitãbxarcawúnkay] (n.m.) libraire (m./f.).
4. کتاب فروشي
[ketābfroší] (n.f.) librairie (f.).
5. کتاب لوستل
[ketãblwǝstǝ́l] (v.t.simрle) bouquiner.
6. کتاب پلورنځی
[ketābplorǝnjáy] (n.m.) librairie (f.).
7. کتاب پلورونکی
[ketãbрlorúnkay] (n.m.) cf. کتاب خرڅوونکی.
8. کتاب ګوټی
[ketābgóṭay] (n.m.) petit livre (m.), livret (m.).
9. کتابت
[ketābát] (n.m.) 1. écriture (f.); écrits (m.pl.) 2. fonction (f.) de scribe (m.).
10. کتابتون
[ketābtún] (n.m.) bibliothèque (f.).
11. کتابخانه
[ketābxāná] (n.f.) bibliothèque (f.).
12. کتابدار
[ketābdãr] (n.m.) bibliothécaire (m./f.).
13. کتابداري
[ketābdārí] (n.f.) fonction (f.) de bibliothécaire (m./f.).
14. کتابفروش
[ketābfróš] (n.m.) libraire (m./f.).
15. کتابي
[ketābí] (adj.m./f.) authentique. ◊ [ketābí] (adj.m./f.) relatif au livre.
16. کتابځی
[ketãbjáy] (n.m.) bibliothèque (f.).
17. کتابچه
[ketābčá] (n.f.) cahier (m.); livret (m.); calepin (m.); carnet (m.).
18. کتار
[katãr] (adv./n.m.) rang (m.); rangée (f.); en rang.
19. کتار وزمه
[katārwazmá] (n.f.) bandoulière (f.).
20. کتاري
[katārí] (n.m.рl.) seigle (m.).