Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ک کا کب کت کث کج کخ کد کر کز کس کش کع کغ کف کل کم کن که کو کي کټ کپ کځ کڅ کچ کډ کړ کږ کژ کښ کک کڼ کی کې
کر کر کر، کرا کرب کرت کرخ کرد کرز کرس کرش کرغ کرل کرم کرن کره کرو کري کرپ کرځ کرچ کرړ کرښ کرک کرګ کرڼ کری کرۍ کرې
[karǧá] (n.f.) pâturage (m.). ◊ [karǧa] (n.f.) terre (f.) aride.
3. کرغوړوچ
[karǧoṛúč] (n.m.) larynx (m.).
4. کرغچ
[karǧǝ́č] (adj.m.) transi; frigorifié.
5. کرغچکه
[karǧačáka] (n.f.) pie (f.).
6. کرغچېدل
[karǧǝčedǝ́l] (v.i.comр.) être transi.
7. کرغړ
[kaǧáṛ] (n.m.) désastre (m.); deuil (m.).
8. کرغړوج
[karǧoṛúǰ] (n.m.) larynx (m.).
9. کرغښی
[karǧáӽay] (n.m.) mandibule (f.).
10. کرغېچکه
[karǧičáka] (n.f.) pie (f.).
11. کرغېړ نېدل
[karǧeṛənedə́l] (v.i.comp.) se salir; être souillé.
12. کرغېړن
[kәrǧeṛán] (adj.m.) sale; souillé; crasseux.
13. کرغېړنتوب
[kaǧeṛantób] (v.t.) saleté (f.); souillure (f.).
14. کرغېړنول
[karǧeṛanawǝ́l] (v.t.) salir; souiller; encrasser.
15. کرغېړه
[karǧéṛa] (n.f.) crasse (f.); saleté (f.).