Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ک کا کب کت کث کج کخ کد کر کز کس کش کع کغ کف کل کم کن که کو کي کټ کپ کځ کڅ کچ کډ کړ کږ کژ کښ کک کڼ کی کې
کل کلا کلب کلت کلد کلس کلغ کلف کلل کلم کلن کله کلو کلي کلپ کلچ کلک کلی کلۍ کلې
[kǝliwālā́] (adj./n.m./f.) villageois (m.).
3. کليات
[kolyãt] (n.m.pl.) 1. généralité (f.) 2. œuvre (f.) complète.
4. کليتوب
[kolitób] (n.m.) généralité (f.); universalité (f.).
5. کليدان
[kalidãn] (n.m.) trousseau (m.) de clés (f.pl.).
6. کليز
[kalíz] (adj./n.m.) annuel; calendrier (m.).
7. کليزه
[kalíza] (n.f.) 1. anniversaire (m.) 2. calendrier (m.).
8. کليسا
[kalisã] (n.f.) église (f.).
9. کليشه
[klišá] (n.f.) cliché (m.).
10. کليمشر
[kǝlimǝ́šǝr] (n.m.) chef (f.) de village (m.).
11. کليمي
[kalimí] (adj.m./f.) juif, israélite.
12. کلينر
[kilinár] (n.m.) apprenti camionneur (m.).
13. کليوال
[kәliwãl] (adj./n.m.) villageois (m.); campagnard (m.).
14. کليوالي
[kәliwālí] (adj.m./f.) villageois; folklorique.