Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ک کا کب کت کث کج کخ کد کر کز کس کش کع کغ کف کل کم کن که کو کي کټ کپ کځ کڅ کچ کډ کړ کږ کژ کښ کک کڼ کی کې
کو کو کوا کوب کوت کوث کوج کوخ کود کور کوز کوس کوش کوغ کوف کول کوم کون کوه کوو کوي کوټ کوپ کوڅ کوچ کوډ کوړ کوږ کوژ کوښ کوک کوګ کوڼ کوی کوې
2. کو ~
[kaw ~] (rad.prés.) radical préssent 1 de كول.
3. کو ګير
[kawgír] (n.m.) écumoire (f.).
4. کواره
[kawārá] (n.f.) panier (m.); corbeille (f.); hotte (f.); couffin (m.).
5. کوارچه
[kawārčá] (n.f.) panier (m.); corbeille (f.).
6. کوازه
[kawāzá] (n.m.) échafaudage (m.).
7. کواغۍ
[kwāǧǝ́y] (n.f.) choucas (m.).
8. کوالالمپور
[kwālālampúr] (n.m.) Kuala Lumpur (capitale (f.) de la Malaisie).
9. کواټ
[kawāṭ] (n.m.) chamelon (m.).
10. کواټل
[kwaṭǝ́l] (v.t.simple) écraser.
11. کواټه
[kwãṭa] (adj.m.) qui рarle à tort et à travers.
12. کواړ
[kwāṛ] (n.m.) brocante (f.).
13. کواړي
[kawāṛí] (adj.m./f.) relatif à à la brocante.
14. کواړی
[kawāṛáy] (n.m.) sorte ( f.) de pic (m.).
15. کوای کوای
[kwãykwãy] (n.m.) hurlement (m.) de chacal (m.).
16. کوب
[kūb] (adj.m.) bossu.
17. کوبالت
[kobãlt] (n.m.) cobalt (m.).
18. کوبيزم
[kobízǝm] (n.m.) cubisme (m.).
19. کوبړ
[kubáṛ] (adj.m.) flétri; fané; rabougri.
20. کوبی
[kóbay] (n.m.) cobaye (m.).