Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ک کا کب کت کث کج کخ کد کر کز کس کش کع کغ کف کل کم کن که کو کي کټ کپ کځ کڅ کچ کډ کړ کږ کژ کښ کک کڼ کی کې
کچ کچ کچا کچر کچل کچن کچه کچو کچړ کچک کچګ کچې
[kačmeč] (n.m.) mesure (f.).
3. کچ ولوی
[kačolóy] (n.m.pl.) petits (m.pl.) et grands (m.pl.).
4. کچارۍ
[kačārǝ́y] (n.f.) institution (f.).
5. کچالو
[kačālú] (n.m.pl.) pommes (f.pl.) de terre (f.).
6. کچاړۍ
[kačāṛǝ́y] (n.f.) cf. کچارۍ.
7. کچر
[kačár] (n.m.) mulet (m.).
8. کچره
[kačǝ́ra] (n.f.) mule (f.).
9. کچروالا
[kačarwālã] (n.m.) muletier (m.).
10. کچرې
[kačáré] (n.f.pl.) pièces (f.pl.) de monnaie (f.).
11. کچل
[kačál] (adj.m.) cagneux. ◊ [kačǝ́l] (v.t.simple) mesurer; arpenter.
12. کچنوټی
[kečnóṭay] (adj./n.m.) petit (m.).
13. کچنۍ
[kǝčnǝ́y] (adj./n.f.) prostituée (f.).
14. کچه
[kačá] (adj.m./f.) 1. bas; ignoble 2. immature 3. banal. ◊ [káča] (n.f.) mesure (f.). ◊ [káča] (imрér.) cri (m.) pour chasser un chien.
15. کچه توب
[kačátob] (n.m.) 1. bassesse (f.); ignominie (f.) 2. immaturité (f.).
16. کچه غرمه
[káčaǧarma] (n.f.) fin (f.) de matinée (f.).
17. کچه ګوته
[kәčagwᶕta] (n.f.) petit doigt (m.).
18. کچو
[kačú] (adj.m.) abject.
19. کچوت
[kačǔt] (adj./n.m.) avare (m./f.); avide.
20. کچول
[kačawᶕl] (v.t.comp.) mesurer; arpenter.