Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ک کا کب کت کث کج کخ کد کر کز کس کش کع کغ کف کل کم کن که کو کي کټ کپ کځ کڅ کچ کډ کړ کږ کژ کښ کک کڼ کی کې
کڼ کڼا کڼت کڼه کڼو کڼي کڼک کڼی کڼۍ کڼې
[kaṇhóc] (adj./n.m.) malentendant (m.).
3. کڼاخه
[kaṇāxa] (n.f.) corbeau (m.).
4. کڼاوه
[kaṇāwá] (n.f.) sabot (m.).
5. کڼاکې
[kaṇãke] (n.f.) pop-corn ( m.).
6. کڼتيا
[kaṇtyã] (n.f.) surdité (f.).
7. کڼه
[kaṇá] (adj.f.) sourde.
8. کڼوالی
[kaṇwãlay] (n.m.) surdité (f.).
9. کڼول
[kәṇawᶕl] (v.t.comp.) assourdir.
10. کڼونه
[kaṇawǝ́na] (n.f.) assourdissement (m.).
11. کڼوونکی
[kaṇawúnkay] (adj.m.) assourdissant.
12. کڼوڅکی
[kaṇóckay] (adj./n.m.) malentendant (m.).
13. کڼي والا
[kaṇiwālā] (n.m.) tisserand (m.).
14. کڼيا
[kaṇyā] (adj.m./f.) infini.
15. کڼيوال
[kaṇíwãl] (n.m.) tisserand (m.).
16. کڼکۍ
[kǝṇkǝ́y] (n.f.) fenêtre (f.); guichet (m.); lucarne (f.); hublot (m.).
17. کڼی
[kaṇáy] (adj.m.) atteint d'anosmie (f.). ◊ [kaṇáy] (n.m.) métier (m.) de tisserand (m.).
18. کڼۍ
[kaṇǝ́y] (n.f.) animosité (f.); hostilité (f.).
19. کڼېدل
[kaṇedǝ́l] (v.i.comp.) devenir sourd.
20. کڼېدنه
[kaṇedǝ́na] (n.f.) assourdissement (m.).