Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
效应 效忠 效率 效能
效应 效忠 效率 效能

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[xiao4]

(مشابه كول);بشاړې کول;بيوله;پېښې کول;پيروى كول;پيښې كول;تفليد كول;تقليدول;ټونګرېيل;ټونګل;ټونګول;ځان پرې موښل;د خولې پېښې کول;دماډل يانمونى په تو ګه تعقيبول;ساخته کاري کول;کاپي کول;ورته كول;تقليد