Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
竦意 竦毛 竦竦 竦骨
竦意 竦毛 竦竦 竦骨

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

竦骨

  1. [song3 gu3]
    谲癌
    (لكه له وېرې);ارتعاش;اهتزاز;بړبوزه;پوړکېدل;پوڼېدل;ترېدل;ترېدنه;تهېدل;ټانک کښل;ډبۍ;رېږد;رېږدېدل;رېږنا;سړه لړه;سوسکېدل;ګاړبوزه;ګبړي;ګبڼۍ;ګبڼۍ اخستل;كركه;ګړبوزه;ګړګوزه;ګګړوزه;کپېدل;کپېدنه;کپېده;لپړېدل;لرزش;لرزېدل;لرزېدنه;لړبکه;لړز;لړزه;لړزېدل;لړزېدنه;وره رږی;ټپرا;لرز;شنېدل;دنګ دنګ;رېږدول;رپېدل
  2. [song3 gu3]
    谲癌
    (لكه له وېرې);ارتعاش;اهتزاز;بړبوزه;پوړکېدل;پوڼېدل;ترېدل;ترېدنه;تهېدل;ټانک کښل;ډبۍ;رېږد;رېږدېدل;رېږنا;سړه لړه;سوسکېدل;ګاړبوزه;ګبړي;ګبڼۍ;ګبڼۍ اخستل;كركه;ګړبوزه;ګړګوزه;ګګړوزه;کپېدل;کپېدنه;کپېده;لپړېدل;لرزش;لرزېدل;لرزېدنه;لړبکه;لړز;لړزه;لړزېدل;لړزېدنه;وره رږی;ټپرا;لرز;شنېدل;دنګ دنګ;رېږدول;رپېدل