Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
副- 副产 副修 副刊 副总 副手 副歌 副的 副署 副词 副食
副- 副产 副修 副刊 副总 副手 副歌 副的 副署 副词 副食

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

副词

[fu4 ci2]
捌迭
( په خندا );تړونکی;در;را;صفت او بل قيد باندي تاثير وکي لکه په لاندي جمله کې په لاندې جمله کي;قيد;قيد دئ ځکه چي د راغئ پر فعل يې تاثير کړئ دئ;قيد هغه کلمه ده چي پر اسم;په پسې;پرشا;په باندې;منطقاً;په پوري;ترلاندي;وظيفتاً;ترې;قريب;پروته;ګڼې;ظرف;ځني