Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
活人 活化 活命 活套 活宝 活度 活扣 活期 活泼 活版 活的 活着 活络 活者 活著 活跃 活辦 活门
活人 活化 活命 活套 活宝 活度 活扣 活期 活泼 活版 活的 活着 活络 活者 活著 活跃 活辦 活门

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

活门

[huo2 men2]

( بوټىپوهنه );( ژوىپوهنه );( موسيقى );(اناتومى);(ميخانيكى);برغولى;بريښنايى څراغ;بلبلی;بلېنډه;پيسټن;ټاکۍ;چراغ;خول بور;خولپوټى;دزړه ورخ;دزړهپرده;دزړهغوږ;دموسيقى دهغو اّلاتو سورى چه دپوكىپهذريعه غږيږى او د ګوتو په ذريعه يى تال بدليږى;ډېوه;سر پوښ;سرپوش;شاپيټى;ګوجى;مشيمه;نلۍ;نيچه وال;هغه ژوى چه په كونجك وزمه خول كى پټ وى;;سرپوښ