Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
里拉 里程 里边 里面
里拉 里程 里边 里面

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

里面

[li3 mian5]
ń
کوتړه;(اصط);اشنا;بېخ;پسمنظر;تل;تی;ټټخه;چچو;دزړه صندوق چه پټ را زونه او خيا لونه پكى خوندى وى;زمينه;سينه;سينه دكميسه ټټر;غلانځه;غېږ;غېږه;غيږ;ګران;ګرګاس;ګوګل;کوګل;کونه;ګوډانه;مش;جولۍ;صلب;باطني;پکښې;پکښى;پکې;په;خوا;د نننی;داخل;داخلى;داخلي;دننه;دننه پكښى;دننه لورى;کښې;کښى;کورنی;کې;درون;باطن;پدننه;مغز