Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
发丁 发作 发信 发光 发冷 发出 发动 发呆 发哀 发嘎 发回 发射 发展 发布 发情 发拨 发振 发放 发明 发枝 发泄 发泡 发源 发火 发炎 发爆 发牌 发牢 发现 发生 发疹 发病 发痒 发白 发眩 发票 发给 发育 发胀 发胖 发臭 发苦 发萤 发薪 发行 发表 发话 发轧 发送 发酒 发音 发黄
发嘎嘎

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

发嘎嘎声

[fa1 ga1 ga1 sheng1]
祇骨骨羘
کرکرانی;چرلنډی;غرغرانک;جړنګاوو;ګړنجاوو;ارتعاش;اهتزاز;تراک;تړ نګول;ټك ټك كول;ټكهار;ټكول;جرنګانه;خرچ;خرچا;خرچېدل;ږغږغۍ;ږغږغى;ږغري;شرنګ;شرنګا;شرنګانی;شرنګی;شرنګول;شڼشڼی;شورماشور جوړول;غالمغال كول;غږغږه;ګډوډول;كرپهار;ګړبول;كړپول;کړنګانی;ګړنجول;ګړنجېدل;لړبکه;متزلزلول;مشوش كول;غړمبى;کرکرۍ;غوړم;خړس و خړوس;غړچول;غربېدل;ټکهار;ګړچېدل;دربېدل;ډبهار;درزدروز;غړوم;ګړبېدل;درزهار;دربهار;کړېدل