Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
卷刃 卷带 卷心 卷收 卷曲 卷毛 卷积 卷笔 卷筒 卷舌 卷轴 卷边 卷须
卷筒 卷筒纸

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

卷筒纸

[juan3 tong3 zhi3]
辈旦
ګورت;اوزی;بازو;پدره دشوپرك يا ښاپيرك او هيليو د پښو پردى چې دګوتو تر منځه واقع وى;پده;په بنګه اويښتانو لړۍ;په نكاح كول;په نكاح كيدل;په نكاح ول په نكاح كيدل نكاح تړل;پيو دون;تورغړی;ټوكر;ټوكى;جال;جالګى;جلى;د غڼى ځاله;دانټرنيټ پر مخ جوړه شوې پاڼه;دوسيه;رخت;شبكه;شبکه;غېږ;فلزى تخته;مټ;نسج;واده كول;واده كيدل;ويب پاڼه;يو ځاى كيدل;يوځاى كول