Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
疏导 疏忽 疏散 疏浚 疏远
疏导 疏忽 疏散 疏浚 疏远

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

疏浚

[shu1 jun4]
波疌
(تر پخولو دمخه);(لكه دكارېز ويالې او داسى نورو);او ړه يا داسى بل شى پر پاشل;اوړه پر شيندل;پاكول;پاكونه;په او ړولړل;دبندر ګاه دژورو لو اّله;دكارېز دپا كولو اّله;دوړول