Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吼叫
吼叫

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[hou3]

غرېو;بغ;غړومبنه;نړنه;انګولل;آنګولل;بوغارې وهل;تلغاک;چاودېدنه;چودنه;چيغې وهل;خر;خرړار;خرکى;خرهار;خرهاری;خرهاری کول;خرېدل;خرېدنه;خورهار;خورهاری کول;خورېدل;دګل;ډوګول;رغاندل;رمباړې وهل;ساندې وهل;غرغر;غرغړې کول;غرهار;غرېدل;غرېدنه;غړ مبيدل;غړغړه;غړم;غړمبل;غړمبېدل;غړمبى;غړمبيدنه;غړومب;غلبلې کول;غور;غورهار;غورول غړمبيدل;غورېدل;غورېدنګ;غورېدنه;غورېده;غوريدل;غوريدنه ډډږغ;ګړزا;ګړزوګړوز;ګواښل;ګواښېدل;ګوسنډل;کړيکې وهل;کوکاره;کوکارې وهل;کوکې وهل;کولو کښل;نعره وهل;دمهار;دند;دروز;غوره;درزدروز;دروم;غړومبېدل;جلۍ;غوړم;ګورمېدل;غړوم;تا;تنول;هڼ;درب و دروب;پښهار;ډبهار;غړانګه;کږکه;غرغړه;نړل;غرزېدل;درزهار;غرول;شڼهار;ژړل;ټغ