Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
发丁 发作 发信 发光 发冷 发出 发动 发呆 发哀 发嘎 发回 发射 发展 发布 发情 发拨 发振 发放 发明 发枝 发泄 发泡 发源 发火 发炎 发爆 发牌 发牢 发现 发生 发疹 发病 发痒 发白 发眩 发票 发给 发育 发胀 发胖 发臭 发苦 发萤 发薪 发行 发表 发话 发轧 发送 发酒 发音 发黄
发动力 发动机 发动的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

发动力

[fa1 dong4 li4]
祇笆
محرکه;( انګيزه );اراده;انګچه;انګېزه;بابت;باعث;تکل;توخه;توسن;حجت;خوځند;خوځېدونکی;خولبر;داعيه;دخوځيدو;دليل;زوا;سابق;سبب;سد;ښورند;ښورېدونکی;صدد;علت;عمد;غرض;غروړۍ;قصد;ګرزاند;ګرزند;کست;لامل;متحرک;محرك خوځنده;موجب;موجبه;محرک;صرافت;منشأ;مُحَرِك