Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
记于 记叙 记在 记帐 记录 记忆 记性 记者 记诵 记起
记在页

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

记在页边

[ji4 zai4 ye4 bian1]
癘娩
حاشيوى;دڅنډې;دژۍ;كم ارزښته;لږ;مازي;هغه انتخاباتي حوزه چې يواستازى پكې په ډېرلږتوپيربريالى شوى وي.