Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
造作 造倾 造反 造小 造就 造币 造影 造成 造船
造币厂 造币的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

造币厂

[zao4 bi4 chang3]
硑刽紅
ټنګسال;ضراب خانه;چغانغه;نانا;( ضربخانه );اېلنه;بېلنی;چتنۍ;څغاغه;دپيسو جوړولو چار ځاى;دسكې وهلو ځاى;دلۍ;زياته اندازه;سكه وهل;سکه وهل;سوسمبر;كوټه;هر بوټى چيدويلني غوندېيخخوند لري;وېنلی;ويلنى;نانائي