Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
情义 情夫 情妇 情怀 情愿 情报 情操 情深
情报机

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

情报机关

[qing2 bao4 ji1 guan1]
薄厨诀闽
تېزفهمي;ادراک;استخباريه;بصيرت;پدل;پوهه;پوهوالی;جاسوسي;څارګري;ځيركي;ځيرکتوب;خبرتيا;ذکا;ذکاوت;زيا;زيرکي;سول;عقل;ګيان;کاغ والی;هوښ;هوښيارتوب;هوښيارتيا;هوښياري;ويښياري;استکشافي;معقوليت;وقوف;ول;استکشاف;معلومات;استخبارات;فهم;اکتشاف;کشفيات;پوهونه;دراک;مشعر;کشف;لياقت;اسخبا_ رات;پوهېدا