Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
征候 征兆 征兵 征募 征召 征收 征状 征调 征集
征收关 征收通

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

征收关税

[zheng1 shou4 guan1 shui4]
紉Μ闽祙
تعرفه;قانون چېدحكومت دخواپر صادراتي او وارداتي مالونو ايښودل كيږي;ګمركي تعرفه;محصول;نرخ;نرخنامه;نرخ ټاكل