Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
污染 污痕 污辱
污染 污痕 污辱

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[wu1]
γ
بدبويول;بې پته كول;بې عزته كول;پرېډ;پليتول;تنګه وت يا تنګه دره;تنګى;تېرندود;جوټه کول;چټلول;خرابول;خيرنول;رسم ګذشت;رېمنول;غاښی;ګټېر;ګذرګاه;ككړول;ګلملول;کرغېړنول;ککړول;کوتل;ګرځنی;لړل;لغوړنول;منځغری;ورستول;مردارول;لت پت;ناپاکول;حرامول;چرکين