Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
提供 提升 提名 提溜 提炼 提示 提箱 提纲 提论 提请 提防
提供 提升 提名 提溜 提炼 提示 提箱 提纲 提论 提请 提防

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

提请

[ti2 qing3]
矗叫
ايل کېدل;تابع کول;تابع کېدل;تسليم كيدل;تسليمول;تسليمېدل;تن ورکول;څټ ګرول;خمېدل;سپارل;سر ټېټول;سر ور ته ټيټول;سلا ورکول;سلامي کېدل;شوغېدل;غاړه اېښودل;غاړه اېښول;غاړه ايښودل;کږېدل;کړوپېدل;کوپېدل;کوړينګېدل;مالېدل;متابعت کول;وړاندي كول;يېلول;يېلېدل;تابع داري;زنګون لګول;مطيع;وړاندې كول;وړانديزول