Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
流亡 流产 流体 流入 流利 流动 流失 流弊 流星 流民 流水 流汗 流浪 流畅 流离 流程 流苏 流血 流行 流质 流转 流通
流亡 流产 流体 流入 流利 流动 流失 流弊 流星 流民 流水 流汗 流浪 流畅 流离 流程 流苏 流血 流行 流质 流转 流通

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

流亡

[liu2 wang2]
瑈
اخراج;آوارګي;ايستنه;بن باس;پرار;پرارونه;پردېس کېدل;پردېسي;پرديس;پرديسی;پورژنی;تبعيد;جلا هېواده;جلاهېوادي;جلاهېوادی;جلاوطنه;جلاوطني;شړل;شړل شوى;شړنه;شړون;شړونګ;طرد;فرار;فرارول;فرارى;فراري;خارجېده;بيوطني;جلا;اخراجول;خارجول;ترټنه;توري اوبه;بيوطنه;نفي;دفع;تبعيدي;جلاوطن;جلاوطنول