Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
擦上 擦写 擦子 擦拭 擦痛 擦破 擦肥 擦黑
擦上 擦写 擦子 擦拭 擦痛 擦破 擦肥 擦黑

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[ca1]

احتکاک;اصطکاک;بلوره;مالش;مږنه;مروړنګ;مروړنه;مښن;مښنګ;مښنه;موښنه;موښا;کښېکښنه