Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
造作 造倾 造反 造小 造就 造币 造影 造成 造船
造小尖

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

造小尖塔

[zao4 xiao3 jian1 ta3]
硑娥
اچوتيا;تورت;تېغه;ټوپل;څوکه;خوابدي کېدل;دُر;دګنبدى څوكه  لوړه څوكه;دوړه مار;ذروه;سر;شوکي نخاع;قله;ګنټۍ;ګېنټۍ;کنټی;کولنګ;کوين;کيندی;لوړاوی;مناره;هسكه څوكه;پېزه