Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
及时 及物 及至
及时 及物 及至

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

及至

[ji2 zhi4]
の
او چتول;او چتيدل;اوچت;باندې;برسېره;پاس;پلوى;په;په پوره توګه;پورته خواته;پورته كول;پورته كيدل;تر;جګ;جګول;جګيدل;دپاره;سيخ;کړتې;له;لوړ;نيغ;هسكول;ولاړ;ولاړو;(په);ويلاړ;کوزوپاس;مخ پورته;رېزمه رېز;بېدارول;ډنبره