Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
存取 存在 存放 存款 存货
存在 存在的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

存在的

[cun2 zai4 de5]

اصل;او سېدنه;پنځولی;جوهر;دژوند نومنه;دؤ;(په);دؤ کېدل;زيست;ژوند و ژواک;ژوندى شى ژوندى;سترګې برېښېدل;شته والى;شته والی;شتوالی;شتون;کون;مخلوق;ملحقېدل;موجود;موجوريت;هستى;هستي;وجود;ول;سته والی;بود;هست;شته;اصليت;سته;کښېواته;نفس