to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]

دستانجگ

[(دَ سْ تَ ا نْ جَ گْ)]
لانکبوج.
Synonym: دستانجگ
^ top of page