to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]

دسپنجگ

[(دَ سْ پَ نْ جَ گْ)]
دست ءِ پنجگ.
Synonym: دسپنجگ
^ top of page