Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
清劲 清教 清晨 清楚 清洁 清洗 清真 清贫 清醒 清除 清静
清劲 清教 清晨 清楚 清洁 清洗 清真 清贫 清醒 清除 清静

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

清洁

[qing1 jie2]
睲间
اجلاپ;اچه کول;بوب;بوبه;بوبول;پاك;پاک;پاکول;پېجاو;پېجاوول;پېچاوول;چاندي;چوڼيا کوکۍ;حلال;خاص;خالص;خالي کول;خپل;روغتيايي;ړينګی;ساد;ساک پاک;سپېڅ;سپېڅل;سپېڅلۍ;سپېڅلى;سپېڅلی;سپېڅول;سپينول;ستره;سچ;سوتره;سوتره کول;سوچه;سوچه کول;صافول;صحي;صفا کول;ګچل;کره;کويل;مانج;مانج کول;مانځي;منزه;نظيف;نمازي;نمانځي;سپين سپېڅلی;بې داغ;پاکيزه;صاف;صفي;لمانځي;نصيف;پاکنويس;نوږول;بې ګرزه;کارول;پڼول;جارول;تزکيه;پرېولل;صفا