Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
留心 留量 留鸟
留心 留量 留鸟

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

留量

[liu2 liang4]
痙秖
اجابت;اجازت;اجازه;اجازه ليک;اختصاص ورکونه;ارجاع;استيذان;آماده;امانت;بښنه;په ځای کونه;پور;تيار;جواز;جوړ;حاضر;څېلمې;(له);ربلېده;ږغري;سارانی سرکوزی;سترګې پرې پټونه;غرامت;قبلونه;قبولي;قرضه;ګذشت;لږونه;منظوري;جيره;استحقاق;کمک