Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
弹劾 弹匣 弹回 弹小 弹幕 弹性 弹着 弹簧 弹药 弹道 弹黄
弹劾 弹匣 弹回 弹小 弹幕 弹性 弹着 弹簧 弹药 弹道 弹黄

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

弹着

[dan4 zhuo2]
紆帝
اثر;اثرکونه;ادرم;اغېز;اغېزه;آغېزه;انعکاس;بهارۍ;بوسات;پازه;پدل;پياشه;تاثير;تخته کول;تصادف;تصادم;تماس;تنبو;ټكر;ټکول;ټکونه;ټکوهل;ټومبل;چخول;خته كول;خولول;دحجم;درينګل;ډبول;زد;زنل;سره ټکر;سولونه;سيخل;شاک;شوک;فصلي;لګېده;لوار