Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
疯人 疯女 疯狂 疯癫
疯癫 疯癫的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

疯癫的

[feng1 dian1 de5]
浩碰
ابله;انايي;انکار;باډو;باو وهلی;باوله;بړبنګ;بودله;بوړ;بې دماغه;بې عقل;بېعقله;پاګل;پايتخت;جګلاوو;چاړا;چاړی;چاوی;چلر;خډل;خرډګ;خرسوار;خرومږ;ردونه;ساډنګ;سډول;شوډنګ;عوضول;غول;ګادړ;ګدی;ګډی خر;ګرموز;کم حوصله;کمبخت;کمعقل;لباړ;لږ شانته;لږ شانې;لېونى;ليونى;متړ