Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
卷刃 卷带 卷心 卷收 卷曲 卷毛 卷积 卷笔 卷筒 卷舌 卷轴 卷边 卷须
卷刃 卷带 卷心 卷收 卷曲 卷毛 卷积 卷笔 卷筒 卷舌 卷轴 卷边 卷须

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

卷带

[juan3 dai4]
辈盿
( په فيته );( داندازه كولو);اندازه كول;بټوه;پټاره;پټه;پټۍ;په پټۍ تړل;په تسمه تړل;پيته;تراډه;تراړه;تراښه;ترښکه;تړانګه;تسمه;ټېپ;ثبتول;چرمه;څيرګۍ;دسته;دنګه;رده;رسته;رښک;رشمه;ريتاړه;ريښكۍ;سانتيمتر;غدۍ;فيته;کسېټ;نوار;سوزنی;رښکۍ;پړوکی