Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
施加 施工 施巫 施政 施礼 施粪 施舍 施行 施魔
施加 施工 施巫 施政 施礼 施粪 施舍 施行 施魔

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

施工

[shi1 gong1]
琁
(لګه دكور);اباتونګ;اباتونه;اباتېدنه;اباتي;ابادونه;آبادونه;ابادي;آبادي;احداث;اعمار;بلډينګ;بنا;بيلډنګ;تعمير;تفسير يا سپړنه;جوړاب;جوړښت;جوړونه;خټګري;دوانۍ شكل;ساختمان;ساختماني;عمارت;ګلکاري;معمارى;نحوى تركيب;ودانونه;ودانى;جوړېده;چيني;عمراني;عمرانات;تعميراتي;انشا;آباداني;ساخت;رغونه