Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
技术 技艺
技术 技术员 技术情

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

技术情报

[ji4 shu4 qing2 bao4]
м砃薄厨
(كر);دا;دغه;دغې;دی;ساک پاک;ضمير چه اكثرا دغيرذير وح مفرددپاره استعماليږى;غه;هغه;پکښي;نشته;په باندې;يې