Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
近世 近乎 近亲 近代 近似 近接 近旁 近海 近船 近赤
近世 近乎 近亲 近代 近似 近接 近旁 近海 近船 近赤

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

近乎

[jin4 hu5]

(صميمى په ملګرتيا كښى);اشاره كول;انيس;څرګندول;خصوصى;خوالو;داخلى;دننه;صميمي;محرم;نږدى;همراز;قرابتي;مقرب;مضمر;غاور;دخيل;قلبي