Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
开会 开创 开发 开司 开坯 开垦 开始 开幕 开心 开拍 开拓 开挖 开掘 开方 开明 开枪 开槽 开沟 开着 开胃 开船 开运 开释 开钻 开销 开锁 开阔 开除
开会 开创 开发 开司 开坯 开垦 开始 开幕 开心 开拍 开拓 开挖 开掘 开方 开明 开枪 开槽 开沟 开着 开胃 开船 开运 开释 开钻 开销 开锁 开阔 开除

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

开坯

[kai1 pi1]
秨蓑
(سقوط);انډو خر;بدېدنه;پر اجزاو وېشنه;پريو تنه;جام;خرابتيا;خرابوالی;خرابونه;خرابېده;خرابي;ړنګتوب;ړنګونه;ړنګېدنه;ګډه وډه نڅاچه شور ما شور پكى ډير وى غو يمنډ;ګړوبېدنه;لو ېدنه;لوښتنه;ما ته;تجزيه;خورېده;انحطات;ويجاړېده;سقوط;انشعاب ;پرزېدنه;ماته;ناكامي