Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吼叫
吼叫

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

吼叫

[hou3 jiao4]

کوله;( لكه دچغال;انګول;انګولا;آنګولا;انګولل;آنګولل;برانډه;بژانګه;بغ;بوغاره;ټمېدل;چيغې وهل;دوله;رغاندل;سانده;ساندې وهل;سوران;سورې;غپل;غپېدل;غرغړه;غرغړې کول;غړغړه;غلبلې کول;ګنګېلا;کريږه;کړيکه;کړيکې وهل;کوکاره;کوکارې وهل;کوکه;کوکې وهل;کولو کښل;کويلې;لېوه او داسې نورو );هراک;او;اله بله;کريغه;کوک;هنګولل;کرږه;کړيغه;ټامباري;کونګاري;بغاره;هنګېدل;جړي