Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
家事 家仆 家俱 家具 家常 家庭 家政 家燕 家蚕 家谱 家长 家鸽
家事 家仆 家俱 家具 家常 家庭 家政 家燕 家蚕 家谱 家长 家鸽

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

家燕

[jia1 yan4]
產縋
کوچۍ;ښڅياکه;هپه;(جذبول);ابابيله;اپول;اپېلل;اپيلل;اخېړل;آخېړل;په اّسانه منل;پينل;پيننه;توتكۍ;توتکۍ;تيرول;تيرونه;ټنډل;خڅۍ;خڅيا كه;خوڅی;خېڅه;زغمل;زغمنه;زڼکۍ;ښځیاکه;سيمګلول;شوړ;شومی;عهده دار;غچۍ;غړپ;غړچول;غمل;غوړپ;غيچۍ;ګالل;ګل کول;ګلپټول;ګلول;ګوپ;ګوټ;ګوټ كپ;ګوټل;ګوله;کپه کول;لغړدل;لنډول;لېوول;مړۍ;نغرل;نغړدل;هپول;هپ;طوطاګرکى;هنده;روب;نمړل;ګوتول;غړپول;کپله;نمړۍ;نواله;غوړپل;زبېښل;ګړب