Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
失业 失事 失传 失修 失利 失去 失和 失守 失宜 失态 失掉 失敬 失明 失望 失火 失真 失眠 失策 失纵 失职 失落 失语 失误 失调 失重
失业 失事 失传 失修 失利 失去 失和 失守 失宜 失态 失掉 失敬 失明 失望 失火 失真 失眠 失策 失纵 失职 失落 失语 失误 失调 失重

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

失火

[shi1 huo3]
ア
(چه دزخمى كولو په اثر دونې پرتنه پاندې وشى);(دبلېدو په حال كې);(دګاڼې دډير ښت له امله);(سپينه نښه چه داّس يا غوايى په تندى كې وى);(غضب);ارواښاد;انفجار;انفلاق;اور;اور اخستل;اور اخستنه;اور ور اچول;اور ور ته کول;اورلګېدنه;بامبړه;بټۍ;برېښېدنه;برېښېده;بړانګه;بلک;بلکه;بوڼه;پرستاري;پړكېدل;پړک;پړکا;پلېتکه;تاو;تجلا;تجلى;تيتول;جل و بل;چاودنه;چاودون;چاودېدل;چاودېدنه;چرګۍ;چمک;چودنه;چونه;څرکا;څرکېده;حريق;ځل;ځل و بل;ځلون;ځلېدنه;خپرول;خدای بخښلی;داش;داغ;ډانډول;ذم;رون ځلېدل;سوځل;سوځول;سوځېدنګ;سوځېدنه;سوزول;سونګ;سېځل;شعله;شغله;عامول;غورانګه;غورځکه;غوړانځه;غوړلمبه;غوړمبه;غوړنجه;غوړنځه;غوړې لمبې;فقيد;لمبه;لمبه كېدل;لمبه کېدل;لمبې ترې پورته کېدل;متوفى;نښه كول داغې كول